Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú. (dále jen „P-PINK“) při poskytování svých služeb zpracovává osobní údaje svých klientů a případně též jiných osob, pokud je to potřebné k poskytnutí služeb a to v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně o zpracování osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“). Vaše osobní údaje zpracováváme v pozici správce. Určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

1) Základní údaje

Název: Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú.

IČO: 06372562

Sídlo: Náměstí Republiky 12, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Email: info@p-pink.cz

2) Účely a právní základy zpracování

Osobní údaje, které v souvislosti s poskytováním našich služeb zpracováváme, jsou zpracovávány výhradně za účelem poskytování coworkingových služeb a pro výkon činností, které s tímto bezprostředně souvisejí.

Mezi základní informace, které od našich klientů či třetích osob zpracováváme za účelem poskytování našich služeb, patří zejména následující kategorie:
  • Identifikační údaje (jméno, příjmení, IČ, DIČ, rodné číslo, datum narození apod.) / Právní důvod zpracování: plnění ze smlouvy
  • Kontaktní údaje (adresa, sídlo provozovny, e-mailová adresa, telefon, číslo účtu) / Právní důvod zpracování: plnění ze smlouvy, oprávněný zájem (v případě Newsletteru)
  • Údaje o pracovním zařazení, podřízenosti/nadřízenosti vašich zaměstnanců / Právní důvod zpracování: plnění ze smlouvy
  • Cookies dle vašeho nastavení (podrobněji v  dokumentu „Cookies“ na našich webových stránkách) / Právní důvod zpracování: souhlas se zpracováním
  • Obrazové a zvukové záznamy / Právní důvod zpracování: souhlas dle občanského zákoníku
  • Jakékoli další údaje poskytnuté klientem v souvislosti s poskytování služeb.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány jen v rozsahu nutném pro splnění účelu, k němuž byly shromážděny.

2a) Newsletter

P-PINK pro potřeby svých klientů zpracovává Newsletter, v němž klienty informuje o aktualitách, novinkách a prezentuje své služby. Za účelem rozesílání Newsletteru zpracovává identifikační a doručovací údaje klientů. K tomuto zpracování je P-PINK oprávněn z titulu svého oprávněného zájmu spočívajícího v prezentaci svých služeb svým klientům. K této rozšířené marketingové komunikaci musíte dát předem vědomý souhlas. Souhlas probíhá vyplněním formuláře pro registraci k těmto e-mailů („Souhlas se odebíráním Newsletteru“), nebo potvrzením e-mailu, který vám je zaslán společně s prvním Newsletterem. Tento souhlas můžete odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném Newsletteru.

3) Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány následujícími osobami: správcem, pověřeným zaměstnancem správce či smluvním partnerem správce (např. externí účetní kancelář, poskytovatel webových stránek apod.). V takovém případě je smluvní partner v pozici zpracovatele osobních údajů a i na něj se vztahují veškeré povinnosti vyplývající z Nařízení o GDPR.

4) Doba zpracování

Vaše osobní údaje uchováváme nejen po dobu trvání smlouvy, ale také po skončení smlouvy a to po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, s výjimkou údajů, kde máme zákonnou povinnost údaje uchovávat déle.

5) Přijatá opatření pro ochranu osobní údajů

P-PINK přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Výčet opatření: anonymizace osobních údajů, schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů, proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování, víceúrovňový firewall, antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů, šifrovaný přenos dat prostřednictvím IT technologií, přístup k osobním údajům pouze pro osoby k tomu určené správcem, počítače s osobními údaji zaheslované (soubory s osobními údaji zaheslované), případně v uzamykatelné místnosti nebo skříni.

6) Práva osob, kterých se údaje týkají

V souvislosti se zpracováváním osobních údajů mají osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, práva vyplývající z  Nařízení o GDPR. Informace o nejdůležitějších právech uvádíme níže:

• právo na přístup k údajům – na vyžádání Vám poskytneme potvrzení o tom, zda zpracováváme či nezpracováváme Vaše osobní údaje; pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, tak Vám Vaše osobní údaje poskytneme společně s informacemi o tom, jak tyto osobní údaje zpracováváme;
• právo na opravu osobních údajů – zjistíte-li, že údaje, které o Vás máme, jsou nepřesné, můžete nás kdykoli požádat o jejich opravu a my tuto opravu provedeme;
• právo na výmaz – na Vaši žádost vymažeme osobní údaje, které se Vás týkají, pokud již Vaše údaje nepotřebujeme, pokud jste odvolali souhlas, na jehož základě jsme je zpracovávali, pokud jste vznesli námitky proti jejich zpracování, pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, pokud nám výmaz ukládá zákon nebo jiný právní předpis;
• právo na omezení zpracování – místo výmazu můžete požadovat omezení zpracování, v takovém případě u nás údaje zůstanou uložené, avšak nebudeme k nim přistupovat ani s nimi jakkoli jinak nakládat;
• právo na přenesení osobních údajů k jinému správci – pokud jste nám poskytli své údaje ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, předáme tyto Vaše údaje na základě Vaší žádosti jinému správci;
• právo vznést námitku proti zpracování – námitku můžete uplatnit tehdy, domníváte-li se, že náš zájem na zpracování Vašich osobních údajů není silnější než Vaše právo na důvěrnost údajů, které o Vás zpracováváme, v takovém případě znovu důkladně a s přihlédnutím k Vaší námitce posoudíme míru našeho oprávněného zájmu a o tomto přezkoumání Vás budeme informovat. Do té doby Vaše údaje nebudeme zpracovávat;
• právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – domníváte-li se, že porušujeme Vaše práva, můžete na nás podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).