Neinvestiční projekt „Zvýšení kvality a rozšíření poskytovaných služeb P-PINK, z.ú. pro MSP“


Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora z EU.

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_285/0021794

Žadatel projektu: Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú.

Poskytovatel podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Program podpory: EVROPSKÁ UNIE – Evropský fond pro regionální rozvoj OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020, Služby infrastruktury

Doba realizace projektu: 21. 10. 2022 – 30. 4. 2023


Cílem projektu je zkvalitňovat služby, které Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú. (zkráceně P-PINK) poskytuje. Jedná se o služby podpůrné inovační infrastruktury, které povedou ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným podnikovým sektorem.

Z hlediska zajištění základního provozu realizace projektu pomůže s úhradou nákladů na provoz jako jsou síťové neskladovatelné dodávky, cestovné, marketing a propagace. Z pohledu zvýšení efektivity odborné činnosti budou probíhat školení a rekvalifikace interních zaměstnanců P-PINK.

Realizace aktivit projektu umožní kvalitněji řídit programy inkubace a akcelerace, které budou zahrnovat podpůrné programy na pomoc podnikatelům. Realizace projektu velmi pozitivně ovlivní rozvoj podnikání a inovací na území Hradecko-pardubické aglomerace. V souvislosti s provozem vlastní infrastruktury pro podporu podnikatelských aktivit se výrazně zvýší míra efektivnosti fungování firem/projektů, eliminuje se riziko odchodu perspektivních firem do jiných regionů a tím také negativní dopad na ekonomiku a celkovou úroveň aglomerace v dlouhodobém horizontu.