Investiční projekt „Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 a 372 pro umístění P-PINK, Z.Ú.“


Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora z EU.

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_286/0022125

Žadatel projektu: Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú.

Poskytovatel podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Program podpory: EVROPSKÁ UNIE – Evropský fond pro regionální rozvoj OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020, Služby infrastruktury

Doba realizace projektu: 31. 3. 2022 – 31. 3. 2023


Hlavním cílem projektu je naplnění specifického cíle operačního programu 1.2 Zvýšit intenzitu a účinnost ve výzkumu, vývoji a inovacích a to rozšířením prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií.

Cílovým výstupem je tedy vznik nové infrastruktury pro podporu podnikatelských aktivit na území Pardubického kraje a zajištění poskytování těchto služeb. Tyto cíle jsou plně v souladu s cíli výzvy Služby infrastruktury a realizace těchto aktivit je v souladu se schválenou RIS3 strategií Pardubického kraje.

V rámci realizovaného projektu dojde k revitalizaci objektu čp. 363 a 372 v ulici Jana Palacha v Pardubicích, kam bude v budoucnu přesunut provoz P-PINK ze současných prostor na adrese nám Republiky 2686. V rámci projektu bude zrekonstruován objekt, který je v majetku města Pardubice. Nově vzniklé prostory nabídnou klientům P-PINK dostatečné zázemí v podobě modulárních kanceláří (dle potřeb růstu startupů), jednacích místností, konferenčního sálu, coworkingové kanceláře, relaxační zóny a v neposlední řadě také prototypové dílny. V těchto dílnách si budou moci mladé startupy namodelovat, sestrojit a také otestovat prototypovou verzi svého produktu prostřednictvím např. 3D tiskárny a dalšího vybavení a zároveň si budou moci vytvořit základní multimediální obsah pro vlastní marketingovou aktivitu. Realizace projektu mj. umožní kvalitněji řídit programy inkubace a akcelerace, které budou zahrnovat podpůrné služby na pomoc začínajícím podnikatelům.


Projekt byl finančně podpořen statutárním městem Pardubice, které je hlavním partnerem projektu.